Regulamin sklepu internetowego Lampi.pl

§ 1.
INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep internetowy działający pod adresem internetowym Lampi.pl, prowadzony jest przez Normalnie Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim pod adresem ul. Onufrego Zagłoby 50a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Firma zarejestrowana jest pod numerem NIP: 661 238 90 09 oraz działa na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001088148.
 2. Transakcje odbywają się w formie umowy sprzedaży, zawieranej na odległość w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, za pośrednictwem serwisu internetowego www.lampi.pl, pomiędzy zamawiającym (dalej: Klientem), a prowadzącym sklep internetowy Normalnie Sp. z o.o. (dalej: Sprzedającym).
 3. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest poprzez adres email: kontakt@lampi.pl . oraz telefonicznie pod numerem telefonu +48 503 757 599, w godzinach pracy sklepu.
 4. Warunkiem technicznym do korzystania z oferty Sprzedawcy jest dostęp przez Klienta do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w jego ofercie sprzedaży oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Wszelkie zmiany nie mogą dotyczyć zamówień, które Sprzedawca przyjął do realizacji przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

§ 2.
ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia przyjmowane są 24 h/dobę przez siedem dni w tygodniu.
 2. Zamówienia można składać przez koszyk zamówień i wypełnienie formularza zamówienia, podając wszystkie niezbędne dane do jego realizacji.
 3. Do obowiązków Klienta niezbędnych do realizacji zamówienia należy wskazanie w formularzu zamówionych produktów oraz ich ilości, podanie danych potrzebnych do realizacji dostawy, wybór preferowanej formy płatności i formy dostawy oraz oświadczenie o zakończeniu zamówienia, które potwierdzi jego złożenie.
 4. Klient składając zamówienie zawiera umowę sprzedaży zamawianych produktów ze Sprzedawcą.
 5. Klient wypełniając formularz zamówienia zobowiązany jest do rzetelnego jego wypełnienia i podania prawdziwych danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma wygenerowaną automatycznie odpowiedź na adres e-mail podany w zamówieniu, która potwierdzi przyjęcie zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznaczać będzie, że zamówienie Klienta mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia zamówienia, jego weryfikacji oraz anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do autentyczności danych podanych przez Klienta podczas składania zamówienia.
 8. Każdy Klient ma możliwość dokonania zmian w złożonym zamówieniu lub jego anulowania do momentu wysłania zamówionego towaru.

§ 3.
CENY TOWARÓW, PŁATNOŚĆ ORAZ DOSTAWA

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone w ofercie sprzedaży podane są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT (korzystając ze zwolnienia podmiotowego z VAT, art. 113 ust 1 i 9 ustawy o VAT).
 2. Cena podana przy każdym towarze obowiązuje Sprzedawcę w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności:
  a) płatność przy odbiorze – wówczas należność pobierana jest przez pracownika firmy dostarczającej przesyłkę,
  b) przedpłatę przelewem za całość zamówienia na konto Sprzedawcy
  c) za pośrednictwem bramki płatności.
 4. Do każdego zamówienia doliczany jest zryczałtowany koszt dostawy, zgodnie z cennikiem zawartym w zakładce “Cennik Dostawy” i ujęty na fakturze lub paragonie bez podatku VAT (korzystając ze zwolnienia podmiotowego z VAT, art. 113 ust 1 i 9 ustawy o VAT).
 5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w ciągu trzech najbliższy dni roboczych następujących bezpośrednio po dniu, w którym zostało złożone zamówienie przez Klienta w przypadku wysyłki towaru za pobraniem, a w przypadku formy przelewu, po jego wpłynięciu na rachunek Sprzedawcy.
 6. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych.

§ 4.
ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.827) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Aby skorzystać z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może zostać na przykład wysłane pocztą na adres:
  Normalnie Sp. z o.o.
  ul. Onufrego Zagłoby 50a
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
 2. Towar zwracany musi być kompletny i nie uszkodzony.
 3. Zwracany towar należy odesłać wraz z otrzymaną fakturą lub paragonem oraz wypełnionym formularzem zwrotu na adres Sprzedawcy podany w danych kontaktowych. Klient zwraca towar na własny koszt.
 4. Zwrot ceny sprzedaży na rzecz Klienta nastąpi w ciągu 5 dni roboczych w sposób wybrany przez klienta, tj. na podany rachunek bankowy Klienta. Zwrotowi nie podlegają koszty odesłania towaru przez Klienta.
 5. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne, uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie transportu, albo stwierdzi niezgodność towaru z towarem zamówionym (wady fizyczne), przysługuje mu prawo do złożenia u Sprzedawcy reklamacji. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie odesłać towar przesyłką poleconą na adres Sprzedawcy (Normalnie Sp. z o.o., ul. Onufrego Zagłoby 50a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski).
 6. Reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedawcę w ciągu 14 dniu od daty otrzymania przez niego przesyłki wraz z towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe z powodu braku towaru, Sprzedawca zwróci Klientowi całą cenę sprzedaży wraz z kosztami wysyłki, poniesionymi przez Klienta, na wskazany przez niego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.

§ 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W spawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 2. Dane osobowe Klienta podlegają ochronie, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Sprzedawca oświadcza, iż dane Klientów wykorzystywane będą wyłącznie do realizacji zamówienia i nie będą udostępniane osobom trzecim.
 3. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania oraz żądania ich usunięcia. W celu realizacji tych praw Klient skontaktuje się ze Sprzedawcą.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 17.04.2020r.
 5. Postanowienia Regulaminu w zakresie prawa odstąpienia od umowy nie dotyczą Klientów nie będących konsumentami.

Formularz zwrotu: Pobierz