Polityka prywatności sporządzona przez Normalnie Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim pod adresem ul. Onufrego Zagłoby 50a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Firma zarejestrowana jest pod numerem NIP: 661 238 90 09 oraz działa na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001088148.

Polityka prywatności określa:

·         zasady gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania danych,

·         zasady gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych pozyskanych 
w wyniku odwiedzenia serwisu internetowego oraz w procesie rejestracji lub zgody na usługi marketingowe (newsletter),

·          zasady postępowania z plikami cookies,

·         przyjęte środki bezpieczeństwa i ochrony danych.

I.                    Definicje.

Administrator: Normalnie Sp. z o.o., 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Onufrego Zagłoby 50a.

Serwis: strona internetowa: https://lampi.pl

Dane: wszelkie dane pozyskiwane przez serwis w wyniku odwiedzin przez użytkownika, związane z jego aktywnością w sieci, w szczególności: adres IP, nazwa przeglądarki, język oprogramowania, program operacyjny, położenie geograficzne, itp.

Dane osobowe: informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Umowa –  transakcja zakupu towarów oferowanych przez serwis pomiędzy Administratorem jako Sprzedawcą a użytkownikiem jako Kupującym.

Newsletter – usługa handlowa oferowana przez serwis, służące do wysyłania informacji handlowych użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną.

Pliki cookies – pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika , służące prawidłowemu korzystaniu ze stron serwisu, zawierające nazwę strony internetowej pochodzenia, unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

Pliki sesyjne cookies –  pliki tymczasowe przechowywane do momentu opuszczenia strony serwisu  poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki.

Pliki stałe cookies – pliki stałe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

Użytkownik – każdy użytkownik serwisu odwiedzający serwis.

Urządzenie – urządzenie elektroniczne za pomocą którego użytkownik za pośrednictwem Internetu łączy się z serwisem.

II.                  Źródła prawa

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.UE. L Nr 119, str. 1)).
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926   – tekst jednolity ze zmianami),
 • ustawa  z dnia  18 lipca 2002  r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24)
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02).
 • Teksty aktów prawnych dostępne są bezpłatnie pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/

III.                Dane zbierane automatycznie

W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty 
w szczególności takie jak adres IP, system operacyjny, dane przeglądarki. Zakres danych zbieranych automatycznie nie pozwala na jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej oraz jest procesem niezależnym od Administratora.

Dane zbierane automatycznie mogą zostać użyte do analizy zachowań sieciowych przez Administratora, podmioty współpracujące lub stosowne instrumenty sieciowe w celu tworzenia statystyki odwiedzin.

IV.                Dane zbierane podczas rejestracji

System umożliwia rejestrację poprzez założenie konta użytkownika. W tym celu zbierane są dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres do wysyłki, nr telefonu, adres e-mail. Pozyskanie danych osobowych uwarunkowane jest wyrażeniem zgody przez użytkownika.

Pozyskane dane osobowe przetwarzane są przez Administratora do celów realizacji umowy. Dane 
nie zostaną przekazane osobom trzecim bez zgody użytkownika z wyjątkiem danych umożliwiających realizację umowy (np. przekazanie danych adresowych/kontaktowych firmom spedycyjnym 
dla potrzeb realizacji wysyłki, podmiotom obsługującym płatność lub system ratalny). 

V.                  Dane zbierane na potrzeby marketingowe

Dane osobowe zbierane na potrzeby marketingowe (newsletter) pozyskiwane oraz przetwarzane będą po wyrażeniu stosownej zgody oraz wyłącznie w celach marketingowych. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

VI.                Dane zbierane na potrzeby kontaktu

Dane zbierane na potrzeby kontaktu (zapytanie ze strony internetowej, kontakt telefoniczny lub serwisowy) będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby bieżące oraz nie zostaną udostępnione podmiotom trzecim. 

VII.              Dane osobowe

Pozyskiwanie oraz przetwarzanie danych osobowych  następuje zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.UE. L Nr 119, str. 1)) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28).

Administratorem danych jest Normalnie Sp. z o.o., 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Onufrego Zagłoby 50a. Dane osobowe mogą zostać przekazane także podmiotom współpracującym, wyłącznie w celu realizacji obowiązków umownych lub ustawowych, przy zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa danych. 

Administrator może także przekazywać dane osobowe podmiotom publiczno-prawnym na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z serwisów internetowych Administratora w tym adresy IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii, przetwarzane są: w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania użytkownikom treści gromadzonych w serwisie, w celach analitycznych i statystycznych (uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług);  w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw); w celach marketingowych Administratora – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w dziale VIII poniżej.

Dane osobowe przechowywane są przez okres nie dłuższy, niż to jest niezbędne do celów, dla których są przetwarzane, przy uwzględnieniu wymagań określonych przepisami krajowymi.

Standardowy okres przechowywania danych to 10 lat, czyli okres umożliwiający dochodzenie roszczeń. Poszczególne rodzaje danych mogą zostać również przechowywane krócej, jeżeli zezwalają na 
to przepisy krajowe.

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • uzyskania potwierdzenia, czy Administrator przetwarza dane osobowe,
 • sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych,
 • żądania usunięcia danych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • bycia zapomnianym,
 • cofnięcia zgody.

Poszczególne uprawnienia mogą różnić się w zależności od postawy zbierania danych.

Inspektor Ochrony Danych nie został powołany.

Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu lub automatyzacji.

Dane osobowe nie zostaną przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

W przypadku cofnięcia zgody lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji  zaleca się kontakt z Administratorem.

VIII.            Dane pozyskiwane dla celów marketingowych

Cele marketingowe realizowane są przez narzędzie ,,newsletter”. Użytkownicy, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz uprawnieni są do bezterminowego oraz bezwarunkowego wycofania zgody. Serwis umożliwia wycofanie zgody drogą elektroniczną lub tradycyjną.

W razie problemów technicznych lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji  zaleca się kontakt z Administratorem pod adresem: Normalnie Sp. z o.o., 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Onufrego Zagłoby 50a.

IX.                Pliki Cookies

Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

Administrator jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

Administrator wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, rozpoznawania indywidualnego urządzenia użytkownika w celu wyświetlenia strony zgodnie 
  z wybranymi preferencjami,
 • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, anonimowej analizie statystyk umożliwiającej dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu 
  do panujących trendów oraz do oceny popularności strony;
 • możliwości logowania do serwisu;
 • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

Administrator wykorzystuje następujące pliki cookies: 

Cookies sesyjne: przechowywane na Urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia użytkownika.

Cookies trwałe: przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. 

Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień przeglądarki w celu zablokowania obsługi plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. 
Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. 
Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.

Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

Pliki cookies z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) nie będą udostępnianie podmiotom trzecim.

Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat dezaktywacji plików cookies w swojej przeglądarce należy odwiedzić poniższe strony:

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647&topic=14666&ctx=topic

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Szczegółowe informacje na temat plików (cookies), w tym użyte powyżej, dostępne są na stronie www.ciasteczka.org.pl.

X.                  Środki techniczne oraz bezpieczeństwa

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie serwisów w niej wskazanych.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną w zakresie objętym odrębnymi przepisami.

Administrator zapewnia odpowiednią polityką bezpieczeństwa zgodnie z właściwymi przepisami.

XI.                Dane kontaktowe

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji w zakresie polityki bezpieczeństwa zaleca się kontakt z Administratorem: Normalnie Sp. z o.o., 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Onufrego Zagłoby 50a.

XII.              Zmiana polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności sporządzona jest na dzień 17 kwietnia 2020 r. 

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie jej na stronach serwisu.